Skrócona karta informacyjna Frigidaire Cgef3032mfc

Frigidaire CGEF3032MFC to skrócona karta informacyjna, która zawiera informacje o wymiarach, funkcjach i wyposażeniu tego modelu. Urządzenie ma wymiary 29,5 cala (wysokości) x 30 cali (szerokości) x 28,5 cala (głębokości) i waży około 160 funtów. Posiada cztery płyty ceramiczne, które pozwalają na szybkie i precyzyjne gotowanie, a także panel sterowania dotykowego z wieloma funkcjami, w tym funkcją czyszczenia parą, funkcją szybkiego zagotowania i funkcją podgrzewania. Model ten jest wyposażony w trzy szuflady na żywność, które ułatwiają przechowywanie żywności i ułatwiają dostęp do produktów żywnościowych. Jest to także energy star-certified, dzięki czemu można mieć pewność, że wykorzystuje mniej energii elektrycznej niż inne urządzenia. Dzięki wszystkim tym funkcjom i wyposażeniu Frigidaire CGEF3032MFC to jeden z najlepszych modeli dostępnych na rynku.

Ostatnia aktualizacja: Skrócona karta informacyjna Frigidaire Cgef3032mfc

Zaktualizowana treść artykułu: Klauzule RODO

Organizacja, która zdecyduje się na skorzystanie ze zgody jako podstawy do przetwarzania danych osobowych, musi pamiętać o warunkach, jakich należy dochować przy jej odbieraniu. Zgoda wyrażana przez osobę fizyczną musi być jednoznaczna, świadoma i dobrowolna. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, zgoda musi być udzielona na wszystkie te cele.

Jak wskazano w motywach RODO, jeżeli osoba, której dane dotyczą, ma wyrazić zgodę w odpowiedzi na elektroniczne zapytanie, to musi ono być jasne, zwięzłe i nie zakłócać niepotrzebnie korzystania z usługi, której dotyczy. Sama zgoda może być wyrażona w dowolnej formie – pisemnie, ustnie lub przez zaznaczenie checkboxa na stronie internetowej. Należy przy tym jednak pamiętać, że zgodnie z zasadą rozliczalności, wyrażoną w art. 5 ust. 2 RODO, oraz przepisami art. 7 ust. 1 RODO administrator danych osobowych musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, taką zgodę w ogóle wyraziła. Jeżeli jest to więc zgoda wyrażona np. ustnie w trakcie rozmowy telefonicznej, administrator danych osobowych powinien taką rozmowę nagrywać.

Jeżeli z kolei zgoda ma formę pisemną, to oświadczenia powinny byćJeżeli z kolei zgoda ma formę pisemną, to oświadczenia powinny być przechowywane przez organizację. Warto, aby organizacja prowadziła rejestr zgód. Pomocne w realizacji tego zadania mogą być dostępne na rynku programy do prowadzenia ewidencji. Dzięki rejestrowi jesteśmy w stanie szybko odszukać daną zgodę, jej treść i datę wyrażenia. Będzie to przydatne zwłaszcza, gdy osoba fizyczna zdecyduje się na realizację swoich praw. przechowywane przez organizację.


Przykładowa klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażona dla spółki XYZ w zakresie uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach.


Badanie jakościowe konsumenta:

Wyrażam zgodę na udział w badaniu dotyczącym opinii nt. produktów żywieniowych.

Przykładowa klauzula zgody w zakresie przetwarzania danych przez aplikację medyczną:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych szczególnych kategorii w postaci danych o stanie zdrowia w celu korzystania z aplikacji „Żyj zdrowo”.


Jedną z ważniejszych powinności spoczywających na administratorze danych osobowych jest konieczność dopełnienia obowiązku informacyjnego. Jak pokazują decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (m. in. w sprawie firmy Bisnode), organ nadzorczy przywiązuje wagę nie tylko do spełnienia tego obowiązku, lecz także do treści klauzul. Przy tworzeniu klauzul warto posiłkować się wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 (obecnie Europejska Rada Ochrony Danych) w sprawie przejrzystości. Zgodnie z tymi zaleceniami klauzula powinna być czytelna i zrozumiała, co oznacza, że powinien ją zrozumieć przeciętny przedstawiciel grupy docelowych odbiorców. Informacje zawarte w klauzuli powinny być jak najbardziej precyzyjne. Należy unikać takich wyrazów określających, jak „może”, „niektóre”, „często” i „możliwe”. Co istotne, trzeba zadbać o właściwą strukturę akapitów i zdań, m. stosować wypunktowania i wcięcia, aby wskazać hierarchię partii tekstu.

 1. PRZYKŁADOWA KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych jest spółka ABC z siedzibą w Warszawie, ul. ABC 2, 00-001 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail:........ @...... lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie:

 • art. 6 ust 1 lit. b RODO w cel zawarcia i wykonywania umowy o pracę,
 • art. c RODO wykonania obowiązków wynikających z prawa pracy lub zawartej umowy cywilnoprawnej przez co rozumiemy także wykonywanie obowiązków z zakresu BHP, rozliczanie wszelkich należności, zgłaszanie pracowników do odpowiednich urzędów czy archiwizowania akt osobowych,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie pozyskiwania informacji o niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (powyższe mogą odbierać jedynie podmioty wskazane ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego),
 • art. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191) oraz z regulaminu ZFŚS,
 • art. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową o pracę, stosowanym monitoringiem wizyjnym/monitoringiem poczty e-mail/monitoringiem Internetu/ monitoringiem lokalizacji pojazdów służbowych,
 • art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez pracodawcę w dziedzinie prawa pracy, w tym przetwarzania danych do oceny zdolności pracownika do pracy.
 • Inspektor Ochrony Danych

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ........ lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Odbiorcy danych

  Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

 • bankom - celem wypłaty wynagrodzeń,
 • organom państwowym (np. ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) - celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków,
 • podmiotom świadczącym benefity dla pracowników i współpracowników,
 • podmiotom świadczącym usługi grupowego ubezpieczenia pracowników i współpracowników,
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta Polska i Kurierzy,
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT),
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.
 • Czas przetwarzania danych

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po ustaniu okresu zatrudnienia:

 • do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę m. zgodnie z art. 291 Kodeksu Pracy tj. co do zasady przez okres 3 lat, a w zakresie umów cywilnoprawnych m. 118 Kodeksu Cywilnego tj. co do zasady przez okres 3 lat;
 • do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji tj. akta kadrowe archiwizowane są przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracownika pracy bądź okres do 10 lat m. dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r. ;
 • dane osobowe zawarte w dokumentacji na podstawie, której przyznano świadczenia z ZFŚS oraz w pozostałej dokumentacji np., we wnioskach pracowników o świadczenia będą przechowywane przez okres 5 lat. Z tym, że dokumenty płatnicze, które są dowodem opłacenia składek oraz terminu ich opłacenia będą przechowywane do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą jednak ni dłużej niż.... (wskazać ustalony przez organizacje okres).
 • Prawa osób, których dane dotyczą:

  Przysługuje Państwu (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo żądania ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

  Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę.

  Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich

  Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.

  Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

  Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

  Więcej informacji
  na temat przetwarzania danych osobowych pracowników znajdziesz w artykule:
  Ochrona danych osobowych w procesie zatrudnienia - co zmieni RODO.

  KLAUZULA INFORMACYJNA - WZÓR OGÓLNY

  Zgodnie z art. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest … (nazwa ADO) z siedzibą w … (adres),
 • w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail (e-mail lub inne dane kontaktowe) oraz na adres siedziby;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu …. (należy podać cel przetwarzania), na podstawie …. (należy podać podstawę prawną przetwarzania np. art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f.
  Przy podpunkcie f należy wskazać uzasadniony interes ADO lub strony trzeciej),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące podmioty: …. (można wskazać kategorie odbiorców bądź konkretne podmioty),
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres … (jeżeli nie ma możliwości wskazania sprecyzowanego okresu przechowywania, należy podać kryterium ustalania tego okresu, np. do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu, do czasu zakończenia rekrutacji, itd. ),
 • posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez …. (jeśli to możliwe, należy wskazać sposób, w jaki można cofnąć zgodę) – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art.
 • niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest … (wybrać odpowiednio: dobrowolne/wymogiem ustawowym/warunkiem wynikającym z zawartej umowy/ warunkiem zawarcia umowy). W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych... (jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania należy wskazać ewentualne konsekwencje niepodania danych),
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej (lub: Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ do organizacji międzynarodowej na podstawie:
 • na podstawie decyzji Komisji Europejskie, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony …. (wskazać odpowiednią decyzję),
 • w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, niemniej dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą:
 • prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi w postaci … (wskazać jakiego),
 • wiążących reguł korporacyjnych …. (*wskazać jakie) zatwierdzonych przez Prezesa UODO,
 • standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską … (wskazać jakich),
 • standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa UODO i zatwierdzonych przez Komisję Europejską (wskazać jakich),
 • zatwierdzonego przez Prezesa UODO kodeksu postępowania (wskazać jakiego),
 • certyfikatu ochrony danych osobowych (wskazać jakiego),
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana uprawnienia. /(lub) Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach (należy podać zasady profilowania), zaś konsekwencją takiego przetwarzania będzie (należy wskazać istotne informacje o zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz informacje o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą).
 • Ważne
  W zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje powyższymi informacjami nie trzeba ich wskazywać.

  Małe, niepozorne a tak ważne – karty pamięci! Towarzyszą nam praktycznie każdego dnia, choć tak rzadko zwracamy na nie uwagę. No a to przecież od nich zależy bezpieczeństwo danych a zły wybór karty może kosztować nas utratę materiału! Co powinieneś wiedzieć przed zakupem i jak wybrać odpowiednią kartę do aparatu? Dlaczego podobne karty różnią się od siebie ceną? Co sprawia, że jedne są lepsze od innych? Jak odczytać oznaczenia i skróty nadrukowane na kartach pamięci? Jakich nośników lepiej unikać? Wszystkiego dowiesz się z tego wpisu!


  Rodzaje kart pamięci – jak wybrać odpowiednią kartę pamięci?


  Po pierwsze należy wybrać odpowiedni rodzaj karty. To podstawa! Wybierając nieodpowiedni typ narazimy się na brak współpracy z aparatem czy innym urządzeniem. Innymi słowy, po prostu jej nie wsadzimy do gniazda. Pamiętaj! Kartę pamięci należy za każdym razem dopasowywać do konkretnego aparatu. Jak sprawdzić, jaki rodzaj kart obsługuje Twoje urządzenie? Najłatwiej w instrukcji lub specyfikacji urządzenia na stronie producenta. Jakie są typy kart i czym się od siebie różnią?

  Standardowe karty SD i ich kuzyni SDHC i SDXC

  Jednym z najpopularniejszych rodzajów kart pamięci są karty Secure Digital, czyli inaczej karty SD. Są na tyle popularne, że są prawdopodobnie właśnie ich kształt przychodzi Ci na myśl jako pierwszy, kiedy myślisz o kartach pamięci. Są z nami od 2000 roku i można zaryzykować stwierdzeniem, że dziś absolutnie królują na rynku. Właśnie takie karty pamięci wykorzystuje zdecydowana większość nowych aparatów dostępnych na rynku. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że to właśnie taki typ karty jest Ci potrzebny!

  Przykład karty SD

  Różnice pomiędzy kartami SD, SD-HC i SD-XC

  Rodzina kart SD przez lata ewoluowała i do jej grona dołączyły również karty SD-HC i SD-XC. Czym różnią się od siebie? Klasyczne karty SD mogły mieć maksymalną pojemność 2GB i zostały zastąpione przez SDHC (HC to skrót od High Capacity, czyli „wysoka pojemność”). Karty SDHC mogą przechowywać do 32 GB danych. Pracują one jednak w systemie plików FAT32, przez co maksymalna wielkość pojedynczego pliku to 4GB – nie powinno to robić różnicy dla fotografów, ale może robić ją filmowcom.

  Karta SD-HC i SD-XC

  Kolejną generacją poczciwych SD-ków zostały karty SDXC (Extended Capacity – „rozszerzona pojemność”), które mogą przechowywać aż do 2000 GB. Dodatkowo karty SD-XC wykorzystują system plików exFAT, dzięki czemu mogą one zapisywać pliki o maksymalnym rozmiarze równym rozmiarowi karty. To oznacza, że filmowcy mogą robić bardzo długie ujęcia, które będą zapisane w jednym pliku.

  Karty MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC (T-Flash / TransFlash / TF)

  Karty MicroSD (nazywane również TransFlash, lub w skrócie T-Flash, TF) są wielkości paznokcia małego palca u dłoni, a mimo to potrafią pomieścić ogromne pokłady danych. Można powiedzieć, że jest to mniejszy brat kart SD. Są najczęściej wykorzystywane w smartfonach, dronach i kamerkach sportowych jak np. GoPro. Do ich niewątpliwych zalet można z pewnością zaliczyć rozmiar i wagę. Rozwinięcia HC i XC oznaczają dokładnie to samo, co w przypadku większych braci. html">Karty microSD mają również bardzo dobry stosunek ceny do pojemności.

  Karta MicroSD i adapter SD

  A1 lub A2 – oznaczenie na kartach microSD do smartfonów i tabletów

  Skrót „A” pochodzi od słowa „aplikacja”. Można go też skojarzyć sobie ze słowem Android (takie nazewnictwo stosuje m. in Sandisk). Karty z takim symbolem dedykowane są do urządzeń mobilnych takich jak smartfony, tablety oraz przenośne konsole do gier. Czym te urządzenia zasłużyły sobie na osobny rodzaj kart? Otóż w nieco odmienny sposób niż aparaty czy kamery korzystają one z pamięci. Zamiast zapisu ciągłego, zapisują i czytają mniejsze porcje danych, które są zagospodarowywane na karcie w bardziej nieregularnych odcinkach czasu. I zamiast zapisu ciągłego opisywanego literami C lub V (o tym w dalszej części tekstu) stosują zapis losowy. Szybka karta do zapisu ciągłego wcale nie musi być szybka podczas zapisu losowego i odwrotnie. Ich prędkości nie mierzy się w megabajtach na sekundę, lecz w operacjach wejście-wyjście na sekundę (IOPS). Tą jednostką opisuje się wydajność dyskową, która mówi nam, jak wiele jednoczesnych operacji może wykonać urządzenie w ciągu jednej sekundy. Jeśli zależy Ci na płynnym działaniu gier i aplikacji, wybierz kartę micro z oznaczeniem „A”.

  • A1: minimalny odczyt losowy 1500 IOPS, minimalny zapis losowy 500 IOPS
  • A2: minimalny odczyt losowy 4000 IOPS, minimalny zapis losowy 2000 IOPS

  Używanie kart micro z adapterami

  …ale, ale! Choć jest możliwe używanie ich przy pomocy adaptera SD z aparatami fotograficznymi, to praktyka pokazuje że lepiej tego nie robić. html">Karty microSD ze względu na swoje małe wymiary są nieco bardziej podatne na uszkodzenia i błędy. Dodatkowe połączenie z adapterem też raczej niekoniecznie wpływa pozytywnie na ich działanie. W przypadku awarii odzyskanie danych z microSD może okazać się nie tylko bardzo drogie, ale i często niemożliwe. Dlatego też jeśli zamierzasz kupić kartę do aparatu, to wybierz natywny format, a nie microSD z adapterem.

  Karty CF, CFast, XQD i CFexpress

  Kiedyś karty CF (Compact Flash) były podstawowym rodzajem kart pamięci w fotografii. Sloty tego typu wykorzystywały nie tylko aparaty stricte profesjonalne, ale również i te amatorskie. Dziś jednak są wykorzystywane już wyłącznie w kilku bardziej profesjonalnych lustrzankach i nie da się ukryć, że karty CF powoli odchodzą w niepamięć na korzyść SD i nowszych konstrukcji takich jak CFexpress (ale o nich za chwilę).

  Karta CF

  Dlaczego wciąż ten rodzaj kart można spotkać w sprzedawanych obecnie aparatach? Mają kilka zalet, a w szczególności należy podkreślić ich wytrzymałość i niezawodność. Minusem niestety jest możliwość zgięcia pinów w slocie aparatu… Warto na to uważać!

  Cfast i CFast 2. 0

  Rozwinięciem klasycznych kart CF są CFast. Wyglądają praktyczne tak samo, jednak są znacznie szybsze od zwykłych CF. Nie oznacza to jednak, że do aparatu ze slotem CF można bez problemu wsadzić kartę CFast – te karty, choć wyglądają niemal identycznie, to nie są ze sobą kompatybilne. Dlatego przy zakupie upewnij się, jaki dokładnie rodzaj karty obsługuje Twój aparat!

  Karta CFast

  CFexpress

  Tu sprawa robi się nieco bardziej skomplikowana. Choć nazwa wskazuje na pokrewieństwo z CF to karty CFexpress nie do końca przypominają klasyczne Compact Flashe. Obecnie na rynku mamy karty drugiej generacji, CFexpress 2. 0. Występują one w aż trzech wariantach, które znacząco różnią się od siebie! Ogólnie rzecz biorąc to karty, które łączą w sobie cechy innych rodzajów kart. Są kompaktowe, niezwykle wytrzymałe i mogą służyć przez lata. Największą ich zaletą jest jednak prędkość, która potrafi zawstydzić sporą część szybkich dysków SSD! To otworzyło producentom sprzętu fotograficznego wiele możliwości.

  CFexpress typ B i CFexpress typ A

  Krótka ściąga z różnicami pomiędzy typami A, B i C:

  • Typ A – jest najmniejsza, a jej rozmiar podobny jest do karty SD, jednak jej prędkość dochodzi do 1000 MB/s.
  • Typ B – jest większa, ale i też szybsza. Mówimy tu o prędkościach do 2000 MB/s
  • Typ C – jest największa, ale też najszybsza. Wykorzystuje się ją w najbardziej zaawansowanych urządzeniach, które potrzebują prędkości zapisu dochodzącej do 4000 MB/s

  Typ rodzaj nośników jest stosunkowo nowy, dlatego też wykorzystuje go stosunkowo niewiele aparatów. Z czasem jednak rodzaj ten z pewnością zyska na popularności ze względu na bezkompromisowość i możliwości jakie daje.

  XQD

  No i w tym momencie dochodzimy do karty XQD, które są pierwowzorem dla… CFexpress 2. 0 typu B. Co ciekawe, to w części aparatów ze slotem XQD można używać kart CFexpress typu B (ale nie we wszystkich, dlatego sprawdź kompatybilność przed zakupem). Jaka jest przyszłość tego typu kart? Raczej nie maluje się ona zbyt kolorowo – prawdopodobnie zostaną wyparte i zastąpione przez CFexpress.

  Karta XQD

  Inne typy kart pamięci

  Na rynku można spotkać również inne typy kart. Będą to raczej niszowe produkty jak na przykład karty: M2, Memory Stick, MMC, xD czy MMC, jednak są one obecnie nieco wymarłymi rozwiązaniami, dlatego też nie będę Cię zanudzać. Jeśli jakieś twoje urządzenie ma nietypowy format karty – nie bój się zapytać o niego w komentarzu!


  Najważniejsze parametry kart i wyjaśnienie skrótów


  GB – czyli pojemność karty pamięci. Czy więcej zawsze znaczy lepiej?

  Zaraz po wyborze odpowiedniego rodzaju karty pamięci, który będzie pasował do Twojego urządzenia, pewnie zwrócisz uwagę na pojemność karty. Jest ona wyrażana najczęściej w gigabajtach, oznaczanych skrótem GB. Nie ma tu większej filozofii – im więcej gigabajtów, tym więcej zdjęć i filmów pomieści. Ile dokładnie zdjęć wejdzie na przykład na kartę 64gb? Dużo będzie tu zależeć od sprzętu, który posiadasz – różnice w wielkości plików pomiędzy aparatami mogą być ogromne. Sporo będzie zależeć też od tego jakiego formatu zdjęć używasz (jpg zawsze będą mniejsze niż RAWy), ale także od warunków w jakich fotografujesz/filmujesz (wyższe ISO to najczęściej większy rozmiar pliku). Jeśli nagrywasz w 4K lub w 8K, lub Twój aparat posiada wysoko megapikselową matrycę, wtedy warto wybrać większą pojemność.

  Kalkulator pojemności kart pamięci >>

  Karta o pojemności 64GB

  Jednak czy zawsze warto wybierać największe możliwe karty pamięci? Otóż niekoniecznie… Po pierwsze należy sprawdzić, jaką maksymalną pojemność obsługuje urządzenie. Raczej przy nowych aparatach, kamerach i dronach ograniczenie takie występuje relatywnie rzadko (ale zdarza się), tak w przypadku starszych konstrukcji ryzyko wystąpienia ograniczenia pamięci jest znacznie większe.

  Osobiście zawsze polecam wziąć dwie mniejsze karty, zamiast jednej dużej. Dlaczego tak? Bo w razie awarii łatwiej (i taniej) jest odzyskać dane z mniejszej karty, a poza tym też w razie takiego przypadku nie tracimy całości materiału, a wyłącznie dane z tej jednej karty. To taki osobisty „protip”, ale zrobisz, jak uważasz za słuszne!

  Prędkość i klasy prędkości

  Szybki, muszę być szybki, szybkość, prędkość. Dlaczego to tak ważne w karatach pamięci? Zbyt wolna karta sprawi, że aparat momentalnie zapcha bufor, co uniemożliwi dalsze fotografowanie lub filmowanie. Szybkie karty pozwalają na błyskawiczne zwolnienie pamięci buforu i brak przestojów w pracy.

  MB/s – to prędkość odczytu, nie zapisu!

  Jeśli widzisz na karcie lub jej opakowaniu prędkość podaną w MB/s (megabajt na sekundę) to nie daj się zwieść! Niestety producenci nośników stosują bardzo często nieczysty ruch, podając na opakowaniu prędkość odczytu, a nie zapisu. Oczywiście prędkość odczytu danych również jest ważna i mówi o tym jak szybko możemy zgrać materiał z maksymalnej prędkości zapisu. Co ciekawe to… nie zawsze jest ona podana…

  90MB/s jest wyłącznie określeniem prędkości odczytu. Producent nawet na swojej stronie nie określił prędkości zapisu

  Co to jest UHS i czym różni się UHS-I od UHS-II?

  Niemniej warto zwrócić uwagę na kilka oznaczeń, między innymi na klasę prędkości magistrali – czyli klasę UHS. W teorii mamy trzy klasy: UHS-I – do 104 MB/s, UHS-II – do 312 MB/s, UHS-III – do 624 MB/s – jednak w praktyce trzecia jeszcze nie jest jeszcze wykorzystywana. Najczęściej oznaczone są na karcie wyłącznie poprzez zapis cyfry rzymskiej. Warto zwrócić uwagę, że są to wartości DO, co oznacza, że karta UHS-II może być (i prawdopodobnie będzie) wolniejsza niż zakładane 312 MB/s. Co ważne to to, że karty UHS-I można używać bez problemów z aparatami posiadającymi slot UHS-II (choć oczywiście ograniczy to wydajność sprzętu), jednak karty UHS-II niekoniecznie muszą być kompatybilne z urządzeniami posiadającymi slot UHS-I. Warto o tym pamiętać i sprawdzić kompatybilność przed zakupem.

  Karta UHS-II i UHS-I

  V60, V30, V90, V10 – czym jest parametr V na karcie pamięci?

  Jeśli producent nie podaje w specyfikacji technicznej prędkości zapisu to może to budzić pewne obawy, jednak warto wtedy spojrzeć na klasę prędkości zapisu – oznaczoną jako V. Oznaczenie to posiada większość nowych kart pamięci – szczególnie tych mniejszych rozmiarów jak np. SD, czy MicroSD. Najczęściej spotkać można karty z parametrami V6 / V10 / V30 / V60 / V90. W przeciwieństwie do klasy UHS, oznaczenie ‘V’ odpowiada minimalnym, a nie maksymalnym prędkościom zapisu. Dla przykładu karta pamięci z oznaczeniem V60 zapisze dane z minimalną prędkością 60MB/s, a karta V10 to minimalnie 10MB/s. Dość proste prawda?

  Karta z oznaczeniem V90

  Bardziej skomplikowaną matematykę muszą zastosować filmowcy, ponieważ bitrate wideo jest wyrażany w Mb/s (megabit na sekundę), a nie MB/s (megabajt na sekundę). Różnica między bitami i bajtami jest… ogromna bo jeden bajt to osiem bitów (1MB/s = 8Mb/s).

  By ułatwić nieco dobór tutaj mała ściąga:
  V6 – 6MB/s = 48Mb/s,
  V10 – 10MB/s = 80Mb/s,
  V30 – 30MB/s = 240Mb/s,
  V60 – 60MB/s = 480Mb/s,
  V90 – 90MB/s = 720Mb/s.

  Jeśli chcesz nagrywać materiały w 4K lub planujesz robienie bardzo szybkich serii zdjęć, to raczej powinieneś się skupić na klasie V60 lub V90. By ułatwić wybór, producenci nośników często też umieszczają na nich oznaczenia FHD lub 4K dla filmowców. Jeśli jednak nie zamierzasz wykorzystywać takich trybów lub Twój aparat na to nie pozwala, możesz spokojnie zaoszczędzić trochę pieniędzy, kupując kartę z niższym parametrem V.

  Jaką kartę pamięci kupić do filmowania w 4K? >>

  Klasa U1, U3 – co znaczy U?

  Parametr ten również oznacza minimalną gwarantowaną prędkość zapisu, która również liczona jest w megabajtach na sekundę. To zapis starszego typu i większość obecnych na rynku kart ma standard U3, co oznacza, że ich minimalną prędkością zapisu jest 30 MB/s. Karty z oznaczeniem U1 zapewnią minimalną prędkość na poziomie 10 MB/s i mogą być zbyt wolne dla większości nowoczesnych aparatów, kamer czy dronów. Tego typu nośniki mogą sprawdzić się w starszych, mniej wymagających sprzętach. Klasa U nie wyklucza się z parametrem V i na przykład nośnik U3 może mieć również oznaczenie V30, jak i V60 czy też V90.

  Oznaczenie U3 nie wyklucza oznaczenia V90 – oba mogą znajdować się obok siebie

  Cyfra w kole – kolejne oznaczenie klasy prędkości zapisu

  Na części kart pamięci można jeszcze wciąż spotkać też cyfrę w kółku, która jest jeszcze starszym typem zapisu minimalnej gwarantowanej prędkości zapisu. Jej skala kończy się na ‘10’, co jest równoznaczne z U1, czy też V10. Jeśli wartość jest niższa, oznacza to, że karta taka jest jeszcze wolniejsza niż 10 MB/s, a cyfra w kole będzie oznaczać minimalną prędkość zapisu oferowaną przez taką kartę.

  U1 i 10 w okręgu oznaczają praktycznie to samo

  Jaką minimalną prędkość zapisu musi mieć Twoja karta do filmowania?

  Wideo 8K – 60 MB/sek. – V60 UHS-II, V90 UHS-II
  Wideo 4K – 30 MB/sek. – V90 UHS-II, V60 UHS-II, V30 UHS-I, U3 UHS-I
  Wideo HD – 10 MB/sek. – V90 UHS-II, V60 UHS-II, V30 UHS-I, V10 UHS-I U3 UHS-I, U1 UHS-I, C10
  Wideo SD – 6 MB/sek. – V90 UHS-II, V60 UHS-II, V30 UHS-I, V10 UHS-I, V6 UHS-I, U3 UHS-I, U1 UHS-I, C10, C6


  Dodatkowe i mniej oczywiste parametry kart pamięci


  Dlaczego jedne karty pamięci potrafią być droższe od innych, o podobnych oznaczeniach?

  Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, dlaczego jedne karty pamięci są droższe od innych, a mają taką samą pojemność i praktycznie te same oznaczenia? Weźmy tu na przykład najpopularniejsze karty SD. Małe, lekkie nośniki pamięci – brzmi jak ideał? Niestety tak nie jest. Tańsze serie kart pamięci potrafią dość szybko ulegać awariom. Mogą być to zarówno błędy zapisu, jak i uszkodzenia mechaniczne (takie jak złamania i pęknięcia). Dzieje się tak głównie ze względu na użycie słabej jakości plastiku i elektronicznych podzespołów. Celowo podkreśliłem, że problemy te dotyczą najczęściej tańszych serii. Droższe karty SD, mimo teoretycznie takich samych parametrów, potrafią wytrzymać znacznie dłużej i zapewniają większą stabilność prędkości zapisu i odczytu. Różnica ta wynika głównie z użytych materiałów i między innymi dlatego też na przykład karta Sandisk Extreme Pro, będzie droższa od Sandiska Ultra lub zwykłej Sandisk Extreme (bez dopisku Pro). Czy dotyczy to również innych typów kart? Oczywiście, że tak.

  Super wytrzymałe karty pamięci Tough

  Niektórym wytrzymałość zwykłych kart pamięci (nawet z serii profesjonalnych) może nie wystarczać. Właśnie wtedy warto sięgnąć po jeszcze wytrzymalsze nośniki, np. pl/karty-pamieci, 1, 7/p/22/Sony. html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sony Tough. Karty takie są odporne na wstrząsy, wysoką i niską temperaturę, wodę i pył oraz działanie promieni rentgenowskich. Mają również znacznie mniejszą podatność na złamania czy uszczerbki. To prawdziwe hardcory!

  Gwarancja karty i oprogramowanie do odzyskiwania danych

  Wśród różnic pomiędzy seriami kart może znaleźć się również długość gwarancji i darmowe oprogramowanie do odzyskiwania danych. Trzeba pamiętać, że nawet najlepsza karta, najlepszego producenta może się kiedyś uszkodzić. Błędy i usterki się przecież zdarzają, a to tylko sprzęt elektroniczny. Warto wtedy jest mieć długą gwarancję, dzięki której wadliwa karta zostanie wymieniona na nową. Przykładowo: karty micro Sandisk z serii Ultra mają 10-letnią gwarancję, a karty SDXC z serii Extreme Pro aż dożywotnią!

  No ale co jeśli były na niej dane? Można spróbować je odzyskać przy pomocy specjalnego oprogramowania. Niektórzy producenci, a przykładem może być Sandnisk, dołączają do swoich kart z serii PRO darmową licencję na program Rescue Pro.

  Jak odzyskać dane z karty pamięci? Obsługa programu Rescue Pro >>

  Podróbki – czyli dlaczego nie warto oszczędzać na kartach

  Od już kilku dobrych lat śledzę fora i grupy fotograficzne. Przy wątkach dotyczących problemów z kartami pamięci, utratą danych, itp., najczęściej okazuje się, że taki nośnik był kupiony gdzieś w internecie, na portalu aukcyjnym, lub mało znanej stronie… Tak, w większości to po prostu podróbki.

  Na kartach raczej nie warto oszczędzać. Niestety, ale żyjemy w takich realiach, gdzie rynek jest zalewany masą podróbek. Kupując jakąkolwiek kartę pamięci, kupuj ją zawsze od autoryzowanego sprzedawcy. Wybierając najtańszą ofertę na portalu aukcyjnym może i uda Ci się zaoszczędzić kilka groszy, jednak na 99, 9% narobisz sobie biedy… i koniec końców stracisz pieniądze, a pewnie i cenne dane.


  Jaką kartę pamięci kupić do aparatu, drona, kamerki? Podsumowanie


  Podsumowując! Wybierając kartę pamięci przede wszystkim należy wybrać taką, która będzie pasowała do naszego urządzenia. Należy sprawdzić dokładnie rodzaj i typ karty przed jej zakupem, tak by była ona kompatybilna. W razie niepewności warto zapytać sprzedawcę w sklepie, lub też użyć czatu na stronie Cyfrowe. pl.

  Pojemność powinno dobierać się według preferencji. Tu nie ma jednej słusznej odpowiedzi. Sporo też będzie zależeć od sprzętu i tego do czego będzie on wykorzystywany – jeśli zamierzasz nagrywać filmy w 8k, lub matryca Twojego aparatu ma dużą liczbę megapikseli, to oczywiste jest, że będziesz potrzebować większej pamięci, bo zwyczajnie zapełni się ona szybciej przez większe pliki.

  Inaczej jest w przypadku prędkości karty, bo ta powinna być dobrana do konkretnego urządzenia. Zbyt wolna karta będzie ograniczać jego funkcję i szybkość działania. Nie warto jednak kupować kart szybszych niż potrzeby urządzenia, ponieważ będzie to niepotrzebny koszt.

  Jeśli fotografią lub filmowaniem zajmujesz się wyłącznie amatorsko, to możesz wybrać spokojnie, którąś z niższych serii kart, jak np. html">Sandisk Extreme. Powinna ona w pełni zaspokoić Twoje oczekiwania. Jednak jeśli fotografia lub filmowanie to Twoja praca – wtedy lepiej jest wybrać te z dopiskiem Pro, lub nawet super wytrzymałe Tough. No i pamiętaj… nie warto oszczędzać na bezpieczeństwie i komforcie pracy.

  Rozwiązywanie problemów powodowanych przez wadliwy, nieobsługiwany lub niekompatybilny procesor GPU lub sterownik karty graficznej

  Program Photoshop 23. 0 umożliwia uruchomienie testu zgodności GPU. Aby to zrobić, wybierz polecenie Pomoc > Zgodność GPU i sprawdź informacje w wyświetlonym oknie dialogowym.

  Aby sprawdzić markę i model posiadanej karty graficznej, uruchom program Photoshop i wybierz opcję Pomoc > Informacje o systemie, aby wyświetlić informacje o procesorze graficznym:

  Sprawdzanie, czy GPU jest przyczyną problemów z programem Photoshop

  Jeśli nie masz pewności, czy przyczyną problemu z programem Photoshop jest procesor graficzny lub sterownik, wyłączenie przyspieszania GPU pozwala zawęzić możliwą przyczynę problemu.

  Aby to zrobić, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Wydajność (macOS) i usuń zaznaczenie pola Użyj procesora graficznego. Następnie uruchom ponownie program Photoshop. Więcej informacji o preferencjach programu Photoshop znajdziesz w artykule Dostosowywanie preferencji w programie Photoshop.

  Kroki rozwiązywania problemów z procesorem GPU i sterownikami karty graficznej

  Jeśli preferencja GPU jest wyłączona i nie można jej włączyć, upewnij się, że monitor jest podłączony do karty graficznej, a nie do wbudowanego portu komputera.

  Wykonaj następujące czynności:

  1. Zaktualizuj sterownik karty graficznej.

   Aktualizacja sterownika karty graficznej umożliwia wyeliminowanie szeregu problemów, takich jak awarie, błędy renderowania obrazów i zmniejszona wydajność. Pobierz sterownik bezpośrednio od producenta karty graficznej:

   macOS: Sterowniki karty graficznej są aktualizowane przez aktualizacje systemu operacyjnego.

   • Zobacz: Uaktualnianie oprogramowania Maca.

   Windows: W usłudze Windows Update nie zawsze znajdują się najnowsze i najlepsze sterowniki. Aktualizacje sterowników należy sprawdzać bezpośrednio w witrynie internetowej producenta posiadanej karty:

  2. Sterowniki NVIDIA: Firma NVIDIA pozwala wybrać sterowniki studyjne lub przystosowane do gier. Zalecane jest używanie sterowników studyjnych.
  3. Sterowniki AMD
  4. Sterowniki Intel
  5. Upewnij się, że wybierasz prawidłowy sterownik. Sterowniki w komputerach przenośnych różnią się czasami nazwą od podobnych sterowników w komputerach stacjonarnych.
  6. Jeśli występuje miganie lub niestabilność reakcji programu Photoshop i masz kartę graficzną obsługującą funkcję G-Sync, wyłącz tę funkcję dla programu Photoshop przy użyciu panelu sterowania NVIDIA.
  7. Niektórzy producenci kart graficznych mają inne oprogramowanie, które należy aktualizować wraz ze sterownikiem wideo. Uważnie przeczytaj instrukcje dotyczące aktualizacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z producentem karty graficznej.
  8. Sprawdź ustawienie Poziomy bufora.

   Jeśli ustawienie Poziomy bufora w preferencjach programu Photoshop ma wartość 1, wydajność funkcji opartych na procesorze graficznym może być zmniejszona.

   Zresetuj ustawienie Poziomy bufora do wartości domyślnej 4:

  9. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Wydajność (macOS).
  10. Ustaw Poziomy bufora na wartość 4.
  11. Zamknij i ponownie uruchom program Photoshop.

  Po ponownym uruchomieniu programu Photoshop powtórz kroki, które wywoływały problem.

  Zmień zaawansowane ustawienia trybu OpenCL.

  a. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Wydajność (macOS).

  b. W panelu Wydajność kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.

  c. Wyłącz opcję Open CL.

  d. Zamknij i ponownie uruchom program Photoshop.

  Po każdej zmianie preferencji wydajności w celu rozwiązania problemu należy ponownie uruchomić program Photoshop. 

  W wersji 22. 5 (sierpień 2021 r. ) usunięto selektor trybu rysowania zaawansowanego. We wcześniejszych wersjach ustaw tryb rysowana na podstawowy (krok c powyżej).

  (Opcjonalnie) Tylko w systemie Windows: Wybierz opcję Tryb starszych GPU (sprzed 2016 r. ) w sekcji Preferencje > Zapowiedzi technologii, aby wymusić używanie starszego mechanizmu renderowania przez program Photoshop. Aby zmiany zostały uwzględnione, należy uruchomić program ponownie. Choć ta opcja jest zalecana w przypadku używania starszych GPU, czasami poprawia stabilność również nowszych kart graficznych.

  Konfigurowanie komputerów z wieloma kartami graficznymi.

  Ultralekkie laptopy i tanie komputery stacjonarne często używają zintegrowanej karty graficznej, która zużywa mniej energii, aby oszczędzać baterię, i dzieli pamięć z procesorem.

  Komputery wyższej klasy często posiadają specjalną, oddzielną kartę graficzną, która korzysta z własnej pamięci (VRAM), ma większą moc obliczeniową i nie zużywa pamięci RAM.

  Laptopy z wyższej półki korzystają z dwóch kart graficznych — zintegrowanej, gdy używasz baterii, oraz oddzielnej, gdy laptop podłączony jest do zasilania.

  Jeśli Twój system posiada więcej niż jedną kartę graficzną, upewnij się, że do programu Photoshop została przypisana karta graficzna o wysokiej wydajności, a nie zintegrowana lub energooszczędna karta graficzna, aby zapewnić najlepsze działanie programu. Zmiana tych ustawień na laptopach spowoduje większe zużycie baterii.

    Wycofanie funkcji 3D z programu Photoshop

  Funkcje 3D w programie Photoshop zostaną usunięte w przyszłych aktualizacjach. Zachęcamy użytkowników funkcji 3D do korzystania z nowej kolekcji Adobe Substance 3D, która obejmuje nową generację narzędzi 3D firmy Adobe. Więcej informacji na temat wycofania funkcji 3D z programu Photoshop można znaleźć tutaj: Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D.

  NVIDIA:

  a. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie i wybierz panel sterowania NVIDIA. Kliknij ustawienia opcji Zarządzaj 3D. Kliknij opcję Ustawienia programu i dodaj plik Photoshop. exe i sniffer. exe. Zmień preferowany procesor graficzny na Wysokowydajny procesor NVIDIA.

  AMD:

  a. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie i wybierz narzędzie AMD Catalyst Control Center lub Configure Switchable Graphics. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz opcję Wysoka wydajność zamiast Oszczędzanie energii.

  Wybierz polecenia Preferencje systemowe > Oszczędzanie energii, a następnie usuń zaznaczenie opcji Automatyczne przełączanie grafiki.

  Wyłącz mniej wydajną kartę graficzną.

  Jeżeli opisany wyżej krok nie rozwiąże problemu podczas korzystania z kilku kart graficznych, rozważ wyłączenie jednej z nich. Przed wyłączeniem wbudowanej karty graficznej upewnij się, że wyjście wideo dedykowanej karty graficznej jest połączone z monitorem.

  Kartę graficzną można wyłączyć w konsoli Menedżer urządzeń w systemie Windows. W konsoli Menedżer urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę karty i wybierz pozycję Wyłącz.

 • Zachowaj jednak ostrożność i pamiętaj, że wyłączenie karty graficznej może skutkować niestabilnością systemu.
 • Uważnie przeczytaj instrukcje. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z producentem karty graficznej.
 • Po wykonaniu powyższych kroków można sprawdzić rezultaty przez włączenie opcji Użyj procesora graficznego w panelu Preferencje > Wydajność i ponowne wykonanie czynności, które powodowały wystąpienie problemu.

  Typowe problemy

  W przypadku wadliwego sprzętu, nieobsługiwanego sterownika lub niezgodnego procesora graficznego (określanego również jako karta graficzna, karta wideo lub GPU):

 • Jeśli nie zainstalowano pakietu zgodności OpenCL/OpenGL firmy Microsoft, w systemie Windows Może zostać wyświetlony komunikat „Procesor graficzny jest niezgodny”.
 • Podczas używania programu Photoshop występują awarie, problemy z wydajnością, nieprawidłowo renderowane okna lub obiekty, a także migotanie/drganie obszaru roboczego lub artefakty.
 • Program Photoshop wyłącza się lub zawiesza po uruchomieniu.
 • Obszar roboczy obrazu miga lub drga.
 • Brak paska menu programu Photoshop.
 • Zobacz: Rozwiązywanie problemów z procesorem graficznym (GPU).

  Komunikaty o błędach sprzętu graficznego

  Gdy po raz pierwszy uruchamiasz program Photoshop, mogą zostać wyświetlone komunikaty o błędach sprzętowych:

  Zobacz: Sprzęt graficzny oficjalnie nieobsługiwany w przypadku formatów 3D.
  Zobacz: Program Photoshop napotkał problem ze sterownikiem ekranu.

  Problemy z wtyczką Camera Raw

  Wtyczka Adobe Camera Raw używa procesora graficznego w inny sposób niż program Photoshop. Czasami podczas otwierania plików we wtyczce Camera Raw występują awarie i problemy z wydajnością, nieprawidłowo renderowane okna lub obiekty, a także problemy z ponownym rysowaniem lub artefakty.

  W takich sytuacjach zapoznaj się z artykułem Procesor graficzny (GPU) we wtyczce Adobe Camera Raw — często zadawane pytania.

  Skrócona karta informacyjna Frigidaire Cgef3032mfc

  Bezpośredni link do pobrania Skrócona karta informacyjna Frigidaire Cgef3032mfc

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Skrócona karta informacyjna Frigidaire Cgef3032mfc